Đầu tư xây dựng cơ bản là gì bạn có biết?

Đầu tư xây dựng cơ bản là khái niệm mới mẻ đối với không ít người. Đầu tư xây dựng cơ bản là một bộ phận của hoạt động đầu tư, đó là việc bỏ vốn để tiến hành các hoạt động xây dựng cơ bản nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định nhằm phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân.

Hy vọng thông tin này đã giúp  bạn phần nào giải đáp những thắc mắc xung quanh đầu tư xây dựng cơ bản là gì?

Chi đầu tư xây dựng cơ bản là gì?

Có bao giờ bạn thắc mắc thế nào là chi đầu tư xây dựng cơ bản mỗi khi được nhắc đến. Ai chi, mục đích chi làm gì? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết này. Vậy, chi đầu tư xây dựng cơ bản là gì?

Chi đầu tư xây dựng cơ bản là các hoạt động đầu tư nhằm thực hiện các dự án, chương trình đầu tư kêt cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và các dự án phục vụ phát triển kinh tế. Nguồn vốn được chi trong đầu tư xây dựng cơ bản bắt nguồn từ ngân sách nhà nước và nhiều nguồn vốn khác.

Từ nguồn vốn đó chính phủ sẽ lên kế hoạch chi bao nhiêu, thời gian chi và phương thức chi như thế nào…

Đầu tư xây dựng cơ bản là khái niệm mới mẻ đối với không ít người. Đầu tư xây dựng cơ bản là một bộ phận của hoạt động đầu tư, đó là việc bỏ vốn để tiến hành các hoạt động xây dựng cơ bản nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các tài sản cố định nhằm phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân.

Các nguồn vốn hình thành trong đầu tư xây dựng cơ bản là gì?

Đã bao giờ bạn tự hỏi, nhà nước là chủ thể chi ngân sách cho đầu tư cơ bản, nhưng các nguồn vốn hình thành trong đầu tư xây dựng cơ bản là gì chưa?

+ Vốn ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước có được là nhờ quá trình tích lũy trong nền kinh tế.

+ Vốn tín dụng đầu tư bao gồm: Bao gồm vốn của ngân sách nhà nước dùng để cho vay, vốn huy động của các đơn vị trong nước và các tầng lớp dân cư, vốn vay dài hạn của các tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế…

+ Vốn tự có của các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc mọi thành phần kinh tế, đối với doanh nghiệp quốc doanh, vốn này hình thành tự lợi nhuận và các nguồn thu khác theo quy định của Nhà nước.

+ Vốn hợp tác liên doanh với nước ngoài: vốn này của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam bằng tiền nước ngoài hoặc bất kỳ tài sản nào được Chính phủ Việt Nam chấp nhận để hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp tác kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

+ Vốn vay nước ngoài bao gồm: Vốn do Chính phủ vay theo hiệp định ký kết với nước ngoài, vốn do các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ trực tiếp vay của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và vốn do Ngân hàng Đầu tư phát triển đi vay.

+ Vốn viện trợ của các tổ chức nước ngoài (ODA).

+ Vốn huy động của dân cư bằng tiền, vật liệu hoặc công cụ lao động.