Một bộ báo cáo tài chính gồm những gì theo các quy định của thông tư?

Báo cáo tài chính là một cụm từ quá quen thuộc với nhiều người. Báo cáo tài chính gặp nhiều nhất ở lĩnh vực kế toán, thường vào giữa niên độ hoặc cuối một năm doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, đều bắt buộc phải tiến hành lập báo cáo tài chính. Mục đích chính để đánh giá và kiểm toán lãi hay lỗ của doanh nghiệp mình.

Nhưng liệu bạn đã biết rằng nếu không nộp báo cáo tài chính thì sẽ bị phạt như thế nào? Và nên báo cáo tài chính ở đâu, một bộ cáo cáo tài chính gồm những gì? Chưa chắc bạn đã biết đáp án chính xác của các câu hỏi trên. Hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc cụ thể trên, để bạn đọc hiểu rõ và chính xác hơn.Báo cáo tài chính gồm những gì

Một bộ báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính muốn chính xác bắt buộc doanh nghiệp đó phải chuẩn bị chi tiết và rõ ràng bộ báo cáo tài chính. Nếu bạn muốn biết chính xác bộ báo cáo tài chính gồm những gì, thì 1 bộ báo cáo tài chính gồm những gì là đầy đủ, thì bắt buộc phải có tất cả những bộ hồ sơ dưới đây.

1. Báo cáo tài chính gồm những gì theo Thông tư 200

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, tại điều 100 quy định về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ có.

Báo cáo tài chính theo năm gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
Mẫu  B 01 – DN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Mẫu  B 02 – DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mẫu  B 03 – DN
 •  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
Mẫu  B 09 – DN

Báo cáo tài chính giữa niên độ sẽ có

Báo cáo tài chính giữa niên độ ở dạng đầy đủ:

 • Bảng cân đối kế toán giữa niên độ
Mẫu  B 01a – DN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
Mẫu  B 02a – DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
Mẫu  B 03a – DN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc
Mẫu  B 09a – DN

– Báo cáo tài chính giữa niên độ ở dạng tóm lược, gồm có:

 • Bảng cân đối kế toán giữa niên độ
Mẫu  B 01b – DN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ
Mẫu  B 02b – DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  giữa niên độ
Mẫu  B 03b – DN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc
Mẫu  B 09a – DN

2.  Báo cáo tài chính gồm những gì theo Quyết định 48/2006

Theo điểm 3 của Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, thì Bộ Tài chính quy định:

Hệ thống báo cáo tài chính của cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm tất cả các loại báo cáo tài chính bắt buộc và báo cáo tài chính không bắt buộc như sau:

Báo cáo tài chính bắt buộc gồm:

 • Bảng cân đối kế toán là Mẫu B01 – DNN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là Mẫu B02 – DNN
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính là Mẫu B09 – DNN

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

 • Bảng Cân đối tài khoản là Mẫu F01- DNN

Báo cáo tài chính không bắt buộc gồm:

Báo cáo này không bắt buộc nhưng lại được khuyến khích lập:

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là Mẫu B03-DNN

Báo cáo tài chính gồm những gì

Nên nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan nào?

Tùy theo thông tư và quyết định về bộ tài chính của doanh nghiệp đó mà sẽ được cho những cơ quan phù hợp nhất. Vấn đề nộp báo cáo tài chính sẽ được nộp cho những cơ quan nào? Ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẽ thêm vấn đề mới này cho bạn đọc hiểu rõ hơn.

1. Báo cáo tài chính theo thông tư 200, nộp cho những cơ quan nào

* Doanh nghiệp do Nhà nước kỳ lập báo cáo sẽ là Quý, năm thì nên nộp cho những cơ quan sau đây:

 • Cơ quan tài chính
 • Cơ quan thuế
 • Cơ quan thống kê
 • Doanh nghiệp cấp trên
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh

* Doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngoài kỳ lập báo cáo, sẽ là năm thì phải nộp cho những cơ quan dưới đây:

 • Cơ quan tài chính
 • Cơ quan thuế
 • Cơ quan thống kê
 • Doanh nghiệp cấp trên
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh

Đối với những loại doanh nghiệp khác, thì sẽ phải nộp cho các cơ quan sau đây:

 • Cơ quan thuế
 • Cơ quan thống kê
 • Doanh nghiệp cấp trên
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh

2. Báo cáo tài chính theo quyết định 48, nộp cho những cơ quan nào

* Đối với các công ty TNHH, cổ phần, hợp danh và các công ty doanh nghiệp tư nhân thì sẽ phải nộp báo cáo tài chính đến những cơ quan sau:

 • Cơ quan thuế
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Cơ quan thống kê

* Hợp tác xã phải sẽ nộp báo cáo tài chính vào những cơ quan sau đây:

 • Cơ quan thuế
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian phải nộp báo cáo tài chính, theo quy định như sau:

Đối với các công ty TNHH, cổ phần và các hợp tác xã thời hạn, thì sẽ phải gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày, được tính kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Riêng đối với, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thì thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất, sẽ là 30 ngày, cũng tính kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trên đây, là những thông tin chính liên quan đến vấn đề một bộ báo cáo tài chính gồm những gì và các cơ quan có thể nộp được hồ sơ báo cáo tài chính gồm những gì chính xác. Hy vọng rằng qua nội dung của bài viết trên, các bạn đọc giả có thể biết thêm và tích lũy cho bản thân về vấn đề hiểu biết báo cáo tài chính doanh nghiệp của mình sau này.