Tỷ giá hối đoái và tỷ giá hối đoái liên kết

Tỷ giá hối đoái hay tỷ giá hối đoái kiên kết là các phương tiện thanh toán quốc tế được mua và bán trên thị trường hối đoái bằng tiền tệ quốc gia của một nước theo một giá cả nhất định. Vì vậy, giá cả của một đơn vị tiền tệ này thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia gọi là tỷ giá hối đoái.

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái liên kết

Tỷ giá hối đoái liên kết bị ảnh hưởng bởi các nhân tố sau:

+ Mức chênh lệch lạm phát của 2 nước. Ngoại hối có giá cả, bởi vì ngoại hối cũng là một loại hàng hoá đặc biệt. Giá cả của ngoại hối cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố làm cho nó biến động như mức độ lạm phát và giảm phát, cung và cầu ngoại hối trên thị trường…

+ Cung và cầu ngoại hối trên thị trường là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và nhạy bén đến sự biến động của tỷ giá hối đoái và tỷ giá hối đoái liên kết.

+ Cán cân thương mại ảnh hưởng đến cung cầu ngoại tệ thông qua đó tác động lên mức tỷ giá và kéo theo sự dao động của tỷ giá lệch khỏi sức mua của đồng tiền. Cán cân thương mại của một nước có thể hiểu như là chênh lệch giữa kimngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu.

Nếu một nước có thặng dư thương mại, cung lớn hơn cầu, tỷ giá hối đoái giảm, đồng nội tệ lên giá. Khi thâm hụt cán cân thương mại, cung nhỏ hơn cầu, tỷ giá hối đoái sẽ tăng, đồng nội tệ giảm giá.

Tỷ giá hối đoái hay tỷ giá hối đoái kiên kết là các phương tiện thanh toán quốc tế được mua và bán trên thị trường hối đoái bằng tiền tệ quốc gia của một nước theo một giá cả nhất định. Vì vậy, giá cả của một đơn vị tiền tệ này thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia gọi là tỷ giá hối đoái.

Vai trò của tỷ giá hối đoái và tỷ giá hối đoái liên kết với nền kinh tế thị trường

Tỷ giá hối đoái và tỷ giá hối đoái liên kết bao gồm các vai trò sau:

Vai trò so sánh sức mua của các đồng tiền: Tỷ giá là công cụ rất hữu hiệu để tính toán và so sánh giá trị nội tệ với giá trị ngoại tệ, giá cả hàng hóa trong nước với giá quốc tế, năng suất lao động trong nước với năng suất lao động quốc tế…;

Từ đó, sẽ giúp tính toán hiệu quả của các giao dịch ngoại thương, các hoạt động liên doanh với nước ngoài, vay vốn nước ngoài và hiệu quả của các chính sách kinh tế đối ngoại của Nhà Nước.

Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu: Nếu đồng tiền nội tệ mất giá (tỷ giá tăng) đồng nghĩa với giá cả hàng xuất khẩu của quốc gia đó trở nên rẻ hơn dẫn đến sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường quốc tế sẽ được nâng cao.

Sự tăng lên của tỷ giá làm nền kinh tế thu được nhiều ngoại tệ, từ đó giúp cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện.